تعیین رابطه بین پارامترهای TDS و EC و بررسی عوامل اثر گذار بر ارتباط دو پارامتر باهم (مطالعه موردی: رودخانه کرخه و قره چای)

تعیین رابطه بین پارامترهای TDS و EC و بررسی عوامل اثر گذار بر ارتباط دو پارامتر باهم (مطالعه موردی: رودخانه کرخه و قره چای)

تعیین رابطه بین پارامترهای TDS و EC و بررسی عوامل اثر گذار بر ارتباط دو پارامتر باهم (مطالعه موردی: رودخانه کرخه و قره چای)

  |  مقاله با عنوان: تعیین رابطه بین پارامترهای TDS و EC و بررسی عوامل اثر گذار بر ارتباط دو پارامتر باهم (مطالعه موردی: رودخانه کرخه و قره چای)

  |  نویسندگان: امین سارنگ ، حسین زنجانیان ، حمیده جعفری ، مصطفی رمضانی

  |  محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94

  |  فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.

 

 

 

چکیــــده:

امروزه حافظت کمی و کیفی منابع آب سطحی و رودخانه ها بعنوان شریان های حیاتی هر منطقه، یکی از پایه های توسعه پایدار به شمار می روند. در این خصوص بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفیت آب یک راهکار مهم در برنامه ریزی های مدیریتی می باشد. در مقاله حاضر به بررسی ارتباط بین دو پارامتر  EC و TDS در دو ایستگاه منتخب حمیدیه و رامیان از حوضه های کرخه و قره چای پرداخته شد. همچنین شیب نمودار برازش داده شده از این دو پارامتر برای ماه های تر و خشک سال و با توجه به تأثیر اقلیم های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و حدود 20% داده ها نیز برای صحت سنجی استفاده شد. نتایج نشان داد که TDS و EC هر دو ایستگاه با زمان تغییر می کند. برخی از این تغییرات ناشی از سازندهای زمین شناسی و برخی ناشی از تغییرات دمای محیط و شدت دبی می باشد.